Upozornenie

Vážení spoluobčania a návštevníci mesta Šurany!!!!!

Tento víkend sú v našom meste HODY. Tak ako minulý rok sa kultúrno – spoločenská akcia bude konať v centre mesta. Z uvedeného dôvodu Mesto Šurany – Mestský úrad v Šuranoch podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( Cestný zákon ) a po dohode s dotknutými orgánmi a organizáciami – Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Nové Zámky dňa 21.10.2019 vydalo povolenie k Uzávierke miestnej komunikácie z vlastného podnetu.

Uzávierka platí od 08.00 h dňa 25.10.2019 do 20.00 h dňa 28.10.2019 na uliciach M. R. Štefánika a Ž. Bosniakovej – viď príloha.

Z uvedeného dôvodu Vás vyzývame a žiadame, aby ste uvedenú uzávierku rešpektovali v plnom rozsahu ( rešpektovali prenosné dopravné značenia ) a využívali obchádzkové trasy, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia všetkých zúčastnených.

Želáme Vám príjemné prežitie tohtoročných hodov.

S pozdravom MsP Šurany

Upozornenie

Mesto Šurany ako správca miestnych komunikácií v spolupráci s Mestskou políciou Šurany pristupuje k riešeniu  starých motorových vozidiel zaberajúcich verejné priestranstvo.

       Na základe toho   u p o z o r ň u j e m e  všetkých majiteľov  auto-vrakov, aby v termíne do konca roka 2019  vykonali nápravu a svoje auto-vraky odstránili z verejných priestranstiev.

     V prípade neodstránenia takýchto vozidiel z verejného priestranstva, pristúpi Mesto Šurany  v spolupráci s Mestskou políciou Šurany  v zmysle platnej legislatívy ( zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) k odstraňovaniu auto-vrakov na miesto určené zmluvnou spoločnosťou.

                                                                    Ing. Marek Oremus

                                                               Primátor mesta Šurany

Aktuálne novinky a články

Vatra zvrchovanosti

Vatra zvrchovanosti Vatra zvrchovanosti – piatok 19. júla o 18,00  areál  Tona. Dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku a riadenie dopravy. Share on facebook Facebook Share on google Google+

Čitať viac »

Straty a nálezy

wdt_ID Dátum Miesto Popis
3 11/11/2018 .